Geschiedenis

In de eerste helft van de vorige eeuw bestonden er in meer dan 300 gemeenten fondsen, commissies voor bijzondere noden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit aantal teruggelopen tot meer dan 200 gemeenten. In deze gemeenten bestonden samenwerkingsverbanden tussen particulier initiatief, donateurs en lokale overheid. Na de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en de verdere ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland, verdwenen de meeste fondsen. De resterende fondsen boden en bieden financiële hulp in situaties waarin hulpverleners geconfronteerd worden met mensen die acute problemen ondervinden en hiervoor geen beroep kunnen doen op een wettelijke regeling.
In 2008 werd, in het kader van armoedebestrijding, duidelijk dat armoedeproblematiek ook in de gemeente Dongeradeel speelde. Er werd namelijk € 96.000 uitbetaald voor de mensen die onder de 120% van het sociaal minimum leven. Gebaseerd op de cijfers van het SCP, laat een rekensommetje zien dat dit waarschijnlijk +/- 2000 huishoudens betreft
Het bleek tevens dat er in de gemeente Dongeradeel geen gemeentelijk fonds was.
Dit ondanks dat steeds meer mensen, door economische en maatschappelijke ontwikkelingen in financiële problemen komen. Om ervoor te zorgen dat deze bevolkingsgroepen financieel en maatschappelijk niet tussen wal en schip raken, voert de gemeente Dongeradeel het een minimabeleid uit. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij sprake is van een schrijnende (nood)situatie.
Deze bittere noodzaak, zeker gezien de huidige financiële crisis, heeft, vanuit particulier initiatief geresulteerd in de oprichting van de Stichting Sociaal Noodfonds. De stichting heeft als doel armoedebestrijding in Dongeradeel, daar waar reguliere regelingen niet van toepassing zijn. De notariële akte werd op 27 juni 2009 gepasseerd en als zodanig ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nr. 01158052
De stichting wordt gevoed door donaties van gulle gevers. Vanaf 2010 verstrekt ook de gemeente Dongeradeel subsidie.
De Stichting werkt samen met andere hulpverlenende instanties, zoals de Diaconie en Voedselbank Dongeradeel

 

Comments are closed.